ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ16/09/2564 เวลา 11:41:50
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม สอนนักศึกษาแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุมโอฆะบุรี

อนุมัติ30/09/2564 เวลา 10:37:18
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ซักซ้อมการนำเสนอรับประเมิน HA สรพ.
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ05/10/2564 เวลา 11:25:01
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม เตรียมความพร้อมHA
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ05/10/2564 เวลา 11:47:29
วันที่ใช้ห้อง 06 ต.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ซ้อมนำเสนอ HA
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ07/10/2564 เวลา 09:36:15
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 64 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 ต.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ พี่หญิง x-ray   สำหรับแผนก งาน X-ray
วาระการประชุม HR
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ11/10/2564 เวลา 08:35:10
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม เตรียม HA
รายละเอียด

ห้องประชุมโอฆะบุรี

อนุมัติ11/10/2564 เวลา 08:34:38
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   11 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม เตรียมรับรองจากสรพ
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ11/10/2564 เวลา 08:35:44
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 64 เวลา 13:30   ถึงวันที่   11 ต.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสมพิศ แจ่มเงิน   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการ CLT
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ04/10/2564 เวลา 09:41:34
วันที่ใช้ห้อง 14 ต.ค. 64 เวลา 07:30   ถึงวันที่   14 ต.ค. 64 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม รับประเมิน HA
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ15/10/2564 เวลา 13:20:49
วันที่ใช้ห้อง 15 ต.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   15 ต.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ทำแผนปฏิบัติการคปสอ.ปี 2565
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ