ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ31/08/2565 เวลา 16:12:46
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ก.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนงนุช ภังคสังค์   สำหรับแผนก งาน ANC
วาระการประชุม ประชุมงาน MCH เครือข่ายบางมูลนาก
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ31/08/2565 เวลา 16:13:43
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ก.ย. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวเจียรไน ตั้งติยะพันธ์   สำหรับแผนก ทันตกรรม
วาระการประชุม สรุปผลงานและทำแผนปี 65
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ05/09/2565 เวลา 16:24:00
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ พี่รุ่งห้องคลอด   สำหรับแผนก ห้องคลอด
วาระการประชุม ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ14/09/2565 เวลา 08:41:54
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นส.สายสมร ยิ้มทรัพย์   สำหรับแผนก กลุ่มการ
วาระการประชุม Colonoscope นอกเวลา
รายละเอียด

ห้องประชุมโอฆะบุรี

อนุมัติ13/09/2565 เวลา 08:38:49
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ทำแผน CUP
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ14/09/2565 เวลา 08:42:04
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายพงศ์วิทย์ สนองบุญ   สำหรับแผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงการยืนยันและการพิสูจน์ตัวตนระบบหมอพร้อม
รายละเอียด

ห้องประชุมโอฆะบุรี

อนุมัติ13/09/2565 เวลา 08:38:57
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ทำแผน CUP
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ15/09/2565 เวลา 15:58:29
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.ย. 65 เวลา 15:30   ถึงวันที่   15 ก.ย. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสมพิศ แจ่มเงิน   สำหรับแผนก กลุ่มการ
วาระการประชุม การพัฒนาทักษะความรู้ด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล -พนักงานทำความสะอาด
รายละเอียด

ห้องประชุมโอฆะบุรี

อนุมัติ13/09/2565 เวลา 08:39:07
วันที่ใช้ห้อง 21 ก.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 ก.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ประชุมคปสอ. และอนุมัติแผน
รายละเอียด

ห้องประชุมโอฆะบุรี

อนุมัติ19/09/2565 เวลา 16:08:31
วันที่ใช้ห้อง 23 ก.ย. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   23 ก.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ยุพดี จันทร์แช่ม   สำหรับแผนก โสตฯประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม ทำบุญรพ.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ