ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4
5
วันฉัตรมงคล
6 7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9 10
มีรายการจอง
 
11
12 13 14
มีรายการจอง
 
15 16 17
มีรายการจอง
 
18
19 20 21
มีรายการจอง
 
22 23 24
มีรายการจอง
 
25
26 27
มีรายการจอง
 
28 29 30
มีรายการจอง
 
31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

1.สุพรรณิการ์

อนุมัติ01/05/2562 เวลา 15:23:44
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกมลชนก แตงน้อย   สำหรับแผนก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วาระการประชุม อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักสูตร 1 วัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 104 คน
รายละเอียด

5.บุนนาค

อนุมัติ15/05/2562 เวลา 09:50:57
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ประชุมกกบ.
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ15/05/2562 เวลา 09:51:04
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม กกบ./หัวหน้างาน
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ01/05/2562 เวลา 10:26:18
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   10 พ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นส.อารีรักษ์ โชคสถาพร   สำหรับแผนก งานพัสดุ
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
รายละเอียด

5.บุนนาค

อนุมัติ03/05/2562 เวลา 13:46:51
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 พ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นส.สายสมร ยิ้มทรัพย์   สำหรับแผนก กลุ่มการ
วาระการประชุม ประชุม IC
รายละเอียด

5.บุนนาค

อนุมัติ03/05/2562 เวลา 13:46:57
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   14 พ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นส.สายสมร ยิ้มทรัพย์   สำหรับแผนก กลุ่มการ
วาระการประชุม ประชุมหัวหน้างานการพยาบาล
รายละเอียด

2.ราชาวดี

อนุมัติ15/05/2562 เวลา 09:51:15
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนงนุช สุทธิ   สำหรับแผนก งานPCU
วาระการประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
รายละเอียด

5.บุนนาค

อนุมัติ15/05/2562 เวลา 09:51:31
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม HA
รายละเอียด

3.สร้อยฟ้า

อนุมัติ01/05/2562 เวลา 15:23:38
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 พ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางนงนุช ภังคสังค์   สำหรับแผนก งาน ANC
วาระการประชุม โรงเรียนพ่อแม่
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ22/05/2562 เวลา 11:06:52
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 พ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาววโรรส ลือวิชานะ   สำหรับแผนก งานPCU
วาระการประชุม เตรียมความพร้อมในการรับประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 16 รายการ