ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ26/11/2563 เวลา 09:42:55
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ประชุมความเสี่ยง
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ02/12/2563 เวลา 10:19:58
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นส.สายสมร ยิ้มทรัพย์   สำหรับแผนก กลุ่มการ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ IC
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ02/12/2563 เวลา 10:19:37
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนงนุช ภังคสังค์   สำหรับแผนก งาน ANC
วาระการประชุม ประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ26/11/2563 เวลา 09:43:09
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสมพิศ แจ่มเงิน   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุน AIDs/Tb
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ03/12/2563 เวลา 11:39:34
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุดารัตน์ ทับแสง   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ03/12/2563 เวลา 11:38:19
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม PCT ย่อย
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ30/11/2563 เวลา 19:15:36
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นส.สายสมร ยิ้มทรัพย์   สำหรับแผนก กลุ่มการ
วาระการประชุม นำเสนอ Proxy disease ของแต่ละ PCT ย่อย(สูติ กุมาร ศัลย์ กระดูก อายุรกรรม)
รายละเอียด

ห้องประชุมโอฆะบุรี

อนุมัติ23/11/2563 เวลา 13:19:38
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม อบรม HA
รายละเอียด

ห้องประชุมราชาวดี

อนุมัติ16/11/2563 เวลา 13:50:47
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธัญญวรรณ บุญผล   สำหรับแผนก อุบัติเหตุฉุกเฉิน
วาระการประชุม ฟื้นฟูหน่วยกู้ชีพ
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ23/11/2563 เวลา 13:20:10
วันที่ใช้ห้อง 09 ธ.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ธ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม กกบ 11 คน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 20 รายการ