ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ30/01/2563 เวลา 11:33:21
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.พ. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   03 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ทีมช่าง
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ24/01/2563 เวลา 13:42:57
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.พ. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม ประชุม TB
รายละเอียด

ห้องประชุมโอฆะบุรี

อนุมัติ30/01/2563 เวลา 08:40:33
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.พ. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม คบสอ.
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ20/01/2563 เวลา 13:40:54
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม กกบ.11 คน
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ10/02/2563 เวลา 21:26:40
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางเบญญาภา พัดจิ๋ว   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ตรวจสอบภายในจังหวัด
รายละเอียด

ห้องประชุมสร้อยฟ้า

อนุมัติ23/01/2563 เวลา 10:12:43
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนงนุช ภังคสังค์   สำหรับแผนก งาน ANC
วาระการประชุม MCH อำเภอ
รายละเอียด

ห้องประชุมสร้อยฟ้า

อนุมัติ18/02/2563 เวลา 08:35:27
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.พ. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนงนุช ภังคสังค์   สำหรับแผนก งาน ANC
วาระการประชุม โรงเรียนพ่อแม่
รายละเอียด

ห้องประชุมราชาวดี

อนุมัติ13/02/2563 เวลา 09:12:21
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.พ. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 ก.พ. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาววราพร เขียวงาม   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรม
วาระการประชุม การประชุมผู้ประกอบการสถานพยาบาล อำเภอบางมูลนาก
รายละเอียด

ห้องประชุมเมืองภูมิ

อนุมัติ05/02/2563 เวลา 08:51:56
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.พ. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   14 ก.พ. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสมพิศ แจ่มเงิน   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม พัฒนา PCC พื้นที่รอยต่อ
รายละเอียด

ห้องประชุมบุนนาค

อนุมัติ18/02/2563 เวลา 08:35:35
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.พ. 63 เวลา 10:30   ถึงวันที่   18 ก.พ. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางนุจรี ช่างตีเหล็ก   สำหรับแผนก งานแผนงาน
วาระการประชุม รับบริษัทเบอร์รินทร์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 20 รายการ